Aktualności

LEADER-Ruszają nabory wniosków

włącz .

 

Leader - ruszają nabory wniosków o dotacje.

W nowym okresie programowania obowiązują nowe zasady dotyczące Leadera w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Wprowadzone zasady Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) podnoszą rangę inicjatyw oddolnych oraz zwiększają rangę i znaczenie Lokalnych Grup Działania (LGD).

Po wyborze w 2016 Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) sieć LGD-ów pokryła niemal całe Mazowsze. W strategiach mieszkańcy określili swoje podstawowe potrzeby. Wskazano także planowane kierunki działań i konkretne rezultaty. Na te obszary właśnie kierowane będzie wsparcie.

Warunkiem ubiegania się o dotacje w ramach LSR jest działanie w granicach przyjętego Programu i w zgodzie z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ministerstwo jest bowiem instytucją zarządzającą PROW 2014-2020.

W ramach Leadera wspierane będą projekty w następujących zakresach:

-      wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

-      rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych oraz podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych w realizację tych projektów;

-      wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;

-      rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych;

-      zachowania dziedzictwa lokalnego;

-      budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

-      budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych;

-      promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Pomoc ma formę refundacji części lub całości kosztów kwalifikowalnych. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).

W obecnym okresie o środki z Leadera będą się starać przede wszystkim przedsiębiorcy, zarówno ci którzy planują rozwijać gospodarczą jak i zakładać nowe firmy.
Za pośrednictwem naszego LGD mogą oni otrzymać dotację w wysokości do 100 tys. zł. 
Nieco mniejsze pule, chociaż wciąż atrakcyjne, przewidziano dla osób planujących założyć własną firmę – 50 tys. zł.

Podstawowym warunkiem jest utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy.

Zgodnie z obowiązującym zasadami Programu duża uwaga i co za sobą pociąga odpowiednie środki, skupiona jest na grupach defaworyzowanych określonych w LSR:

młodzieży, kobietach i osobach sprawujących opiekę nad małymi dziećmi.

Nowością w tym okresie są małe granty, w ich ramach wsparcie w wysokości 5 do 10 tys. zł mogą uzyskać partnerzy realizujący projekty o wspólnych celach wybrani przez LGD.

Pierwszy nabór wniosków w nowej perspektywie planujemy na przełomie listopada i grudnia br.

Środki w naborze będą skierowane na zakładanie działalności gospodarczej przez osoby zamieszkałe na obszarze jednej z trzech gmin tworzących LGD:

Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.

 

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z warunkami pozyskania dotacji bezpośrednio w biurze LGD Zielone Sąsiedztwo.

W listopadzie planujemy także cykl szkoleń w każdej z gmin, na których omówimy zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych, w tym zasady tworzenia biznesplanów.

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

włącz .

Aby poprawnie otowrzyć dokument zalecamy używanie przeglądarki      lub  

PLIK<<<>>>

 

 

Partnerstwo 22 - Konsultacje

włącz .

Konsultacje w ramach działania; PARTNERSTWO 22

 

Wdrazanie Mechanizmu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w Polsce.

 

21 września 2016 roku na zaproszenie p. Wojciecha Kaczmarczyka – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawicielki naszej organizacji - Barbara Potkańska i Adriana Skajewska oraz Tomasz Potkański uczestniczyli w spotkaniu poświęconym dyskusji nad stanem wdrażania mechanizmu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w Polsce.
Prowadzenie spotkania zostało powierzone panu ministrowi Ryszardowi Zarudzkiemu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie Umową Partnerstwa zasady RLKS mogą być wdrażanie w formule bezpośredniej jak i pośrednich. Przykładem bezpośredniego zastosowania mechanizmu są m.in. wielofunduszowe LGD jakie działają na terenie dwóch województw w Polsce.

W kontekście omawianej na spotkaniu Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) w okresie wdrażania 2014-2020 rozważane jest rozszerzenie istniejących zasad RLKS o:

1.      Konkursy dedykowane dla LGD w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w tym na projekty grantowe

2.          Uwzględnienie LGD w systemie wyboru projektów w RPO (LGD opracuje kryteria wyboru operacji realizowanych na jej obszarze).

W dyskusji brali udział także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Urzędów Marszałkowskich, ogólnopolskich organizacji samorządowych i społecznych oraz partnerstw lokalnych, w tym LGD.

Relacja ze spotkania:

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/…/seminarium-ro…