Aktualności

Nowa strona www

włącz .

Uprzejmie informujemy, że jest to strona archiwalna.

Aktualny adres strony:  www.zielonesasiedztwo.pl

Chcę przejść na aktualną stronę Stowarzyszenia LGD "Zielone Sąsiedztwo" << KLIK >>

Wizja mojego biznesu a mój unikalny profil motywacyjny

włącz .

Osoby, które interesują się pozyskaniem dotacji za pośrednictwem LGD „Zielone Sąsiedztwo” zapraszamy na warsztaty biznesowe z coachem p. Joanną Religą - Joanna Religa coaching i mentoring.

Miejsce: Biuro LGD 'Zielone Sąsiedztwo" ul. Świerkowa 1 , Podkowa Leśna

Kiedy: 24.01.2017r. 

Na spotkaniu uczestnicy zapoznają się z teorią nt. motywacji i profilu motywacyjnego wg. prof. Reissa.
Każda osoba wykona autotest, za pomocą którego spojrzy na własną motywację szerzej aniżeli dotychczas.
Prowadząca warsztaty wyposaży każdego w „garść refleksji”.

Zapisy w biurze LGD tel. (22) 724 58 90 lub email adriana.skajewska@zielonesasiedztwo.pl

Ze względu na charakter spotkania liczba miejsc ograniczona.

Zaproszenie do składania ofert na obsługę księgową

włącz .

Podkowa Leśna, 18.01.2017 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do składania ofert na obsługę księgową:

 

Forma zatrudnienia: umowa na realizację usługi z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą w zakresie księgowości, rachunkowości i kadr z zastrzeżeniem konieczności prowadzenia ksiąg w biurze stowarzyszenia mieszczącym się w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 (czas pracy do uzgodnienia).

Wymagania konieczne:

-      znajomość ustawy o rachunkowości,

-      praktyczna znajomość zasad ewidencji księgowej,

-      znajomość procedur związanych z zatrudnianiem pracowników i prowadzenia spraw kadrowych,

-      znajomość ustawy o stowarzyszeniach,

-      znajomość procedur administracyjnych,

-      niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

-      doświadczenie w księgowaniu stowarzyszeń,

-      doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowywanych ze środków publicznych w tym rozliczania środków z PROW 2014-2020.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Księgowa/księgowy odpowiada za realizację powierzonych zadań w zakresie prowadzenia pełnej obsługi finansowo –księgowej oraz kadrowej Stowarzyszenia według zasad określonych w stosownych przepisach o gospodarce finansowej i rachunkowości (Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości) oraz określających zasady prowadzenia zadań z zakresu kadr i zatrudniania pracowników, w tym:

-      prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia w związku z realizacją LSR zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-      dokonywanie płatności drogą elektroniczną w tym regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań, odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych, wypłacanie wynagrodzeń osobowych i honorariów,

-      nadzór nad prawidłowym sporządzaniem wniosków o przyznanie pomocy na koszty bieżące i aktywizację,

-      nadzór nad prawidłowym sporządzaniem wniosków o płatność na koszty bieżące i aktywizację oraz projektów własnych,

-      sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, bilansów oraz rachunków zysku i strat,

-      udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organy kontrolne,

-      prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

-      prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,

-      monitorowanie wydatków związanych z realizacją LSR,

-      sporządzanie umów z pracownikami, zleceniobiorcami itp

-      prowadzenie ewidencji czasu pracy i innych ewidencji pracowniczych,

-      okresowe doradztwo w zakresie spraw związanych z księgowością dla beneficjentów LGD.

Wymagane dokumenty:

1.       podanie, życiorys i list motywacyjny,

2.       kopia dowodu osobistego,

3.       oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

4.       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883 ze zm.

5.       kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje.

Dokumenty powinny zostać dostarczone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem: „Rekrutacja - księgowość”.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 26 stycznia 2017 r.

-      osobiście w siedzibie biura w godzinach od 9.00 do 16.00

-      przesłane drogą pocztową na adres biura: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1 (decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia).

Inne dodatkowe informacje:

Zarzad LGD przeprowadzi nabór w dwóch turach. Pierwszy etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów i ustaleniu listy kandydatów dopuszczonych do etapu drugiego. Drugi etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń LGD w biurze w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Stowarzyszenie nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów poza ogłoszeniem oraz dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.